Χρησιμοποίηση, μεταφορά πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων εντός ή εκτός της Δημοκρατίας

28.-(1) Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ή μεταφορά εντός της Δημοκρατίας οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Γ8 από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας κατοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρο 5:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ξένων επισκεπτών από τρίτες χώρες που εισάγουν για προσωπική τους χρήση όπλα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά τη διάρκεια κλειστής περιόδου, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο να χρησιμοποιεί ή μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο της Κατηγορίας Δ ή αεροβόλο, εκτός -

(α) εάν είναι κάτοχος ειδικής άδειας την οποία εκδίδει ο Αρχηγός Αστυνομίας, με την οποία επιτρέπεται η χρήση και μεταφορά πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ ή αεροβόλου για το σκοπό που καθορίζεται στην άδεια. ή

(β) για οποιονδήποτε σκοπό εξουσιοδοτημένο με βάση τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

(3) Οι πρόνοιες του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται:

(α) σε περίπτωση μεταφοράς μη συναρμολογημένου πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ σε δημόσιο δρόμο κατά την ημέρα που προηγείται της ανοικτής περιόδου κυνηγίου νοουμένου ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (2) είναι κάτοχος άδειας κυνηγίου σε ισχύ,

(β) σε περίπτωση αδειούχου οπλοπώλη που κατέχει ή μεταφέρει, μεταξύ των ωρών 07.00 και 22.00, όπλα που κατέχει νόμιμα για σκοπούς του επιτηδεύματός του, για επίδειξη, επιδιόρθωση ή δοκιμή σε αδειούχο σκοπευτήριο ή όπλα που κατέχει καθ΄ οιονδήποτε χρόνο για σκοπούς μεταφοράς από και προς αεροδρόμιο, λιμάνι ή αποθήκη αποταμίευσης αμέσως μετά την παραλαβή ή αποστολή των από και προς ξένη χώρα, και

(γ) σε περίπτωση μεταφοράς πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ ή αεροβόλου για σκοπούς επιδιόρθωσης στα υποστατικά αδειούχου επιδιορθωτή, νοουμένου ότι ο κάτοχος του όπλου έχει υποβάλει στον Υπεύθυνο του Αστυνομικού Σταθμού, της περιοχής όπου διαμένει, γραπτή ειδοποίηση, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες πριν από την μεταφορά η οποία θα διενεργείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ανατολής και δύσης του ηλίου.

(4) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να εκδίδει ετήσια άδεια μεταφοράς και χρήσης πυροβόλου όπλου ή αεροβόλου σε μέλος σκοπευτικού σωματείου, εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, για σκοπούς συμμετοχής σε διεθνείς, παγκύπριους, επαρχιακούς ή άλλους σκοπευτικούς αγώνες ή για σκοπούς εκγύμνασης σε αδειούχο σκοπευτήριο.

(5) Απαγορεύεται η μεταφορά συλλεκτικού ή απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου εκτός αν ενημερωθεί εκ των προτέρων ο Αρχηγός Αστυνομίας.