Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

50.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία να εισέρχεται χωρίς ένταλμα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο ή υποστατικό που δε θεωρείται κατοικία, στο οποίο έχει εύλογες υποψίες ότι κατασκευάζεται, επιδιορθώνεται, αποθηκεύεται, φυλάσσεται, κατέχεται ή διατίθεται πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, με σκοπό οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

(α) την επιθεώρηση των εργαστηρίων, το χώρο κατασκευής και τον έλεγχο των εγγράφων και όλων των στοιχείων που αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο.

(β) την επιθεώρηση και έρευνα οποιουδήποτε χώρου, μεταφορικού μέσου στο οποίο το μέλος της Αστυνομίας εύλογα πιστεύει ότι πρόσωπο μεταφέρει, κατέχει ή φυλάττει σ΄αυτό πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο κατά παράβαση του παρόντος Νόμου.

(γ) την επιθεώρηση των έντυπων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αρχείων καθώς και κάθε στοιχείου που αφορά την συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο αναφορικά με τη διάθεση στην αγορά πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων.

(δ) την επιθεώρηση των χώρων όπου εκτίθενται ή διατίθενται προς πώληση πυροβόλα ή μη πυροβόλα όπλα.

(ε) την κατάσχεση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου, με το οποίο το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου εύλογα πιστεύει ότι διαπράχθηκε παράβαση ή αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο και τα οποία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία:

Νοείται ότι αν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη αναφορικά με παράβαση ή αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης των πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων, τα όπλα επιστρέφονται στο νόμιμο κάτοχό τους. Σε περίπτωση δε, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, εξ αμελείας ή παράλειψης της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας καταβάλλει εύλογη αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους η οποία θα καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

(στ) τη λήψη δειγμάτων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του παρακωλύει ή παρεμποδίζει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου να ασκήσει οποιαδήποτε από τις εξουσίες του δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.