Γενική ποινή

51.-(1) Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του, παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι, εφόσον δεν προβλέπεται άλλη ποινή σε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 15 έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσια δέκα πέντε ευρώ (€42,715) ή και στις δύο αυτές ποινές και οποιαδήποτε όπλα σχετικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα κατάσχονται και δημεύονται ή καταστρέφονται με τη συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

(2)(α) Πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή και το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας που του παραχωρήθηκε, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλες λίρες (£1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται, περαιτέρω, να διατάξει τη στέρηση της άδειας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια.

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε πρόνοια των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένων Κανονισμών είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1,700) ή και στις δύο αυτές ποινές.