Εξουσία Υπουργού για τροποποίηση ή αντικατάσταση των Παραρτημάτων

52.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου ή οποιοδήποτε από τα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά.