Κατάργηση

54.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί Πυροβόλων Όπλων Νόμοι του 1974 έως 2000 καταργούνται.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν, δυνάμει του νόμου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εξακολουθούν να ισχύουν καθόσον αφορούν τα πυροβόλα όπλα και μη πυροβόλα όπλα και θα θεωρούνται, στην έκταση που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως πράξεις γενόμενες δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή αντικατασταθούν.