Έκδοση διαταγμάτων για τα έντυπα αιτήσεων, πιστοποιητικών, προηγούμενων συγκαταθέσεων, εγκρίσεων ή αδειών

53Α. Ο Υπουργός έχει εξουσία, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τα έντυπα που αφορούν οποιαδήποτε αίτηση, πιστοποιητικό, προηγούμενη συγκατάθεση, έγκριση ή άδεια, τα οποία καταρτίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.