Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

34. Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, κατά την κρίση του, ότι τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα πυροβόλα όπλα ή μη πυροβόλα όπλα συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με το άρθρο 29, ανάλογα με την περίπτωση.