Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) στην απόκτηση, χρήση ή κατοχή όπλου ή πυρομαχικών από πρόσωπο υπό την ιδιότητά του είτε, ως μέλους των Δυνάμεων Ασφάλειας της Δημοκρατίας, της Εθνικής Φρουράς, της Υπηρεσίας Φυλακών ή του Ταμείου Θήρας είτε ως ειδικού αστυνομικού κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτού.

(β) στην απόκτηση, κατοχή και εισαγωγή συλλεκτικού όπλου από συλλέκτη ή από οργανισμό πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα.

(γ) στη μεταφορά, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση ή αποθήκευση πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα επιτρέπει ανάλογη μεταχείριση λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικών πράξεων ή Συνθηκών που δεσμεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τη διακίνηση των πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών για εμπορικούς σκοπούς:

Νοείται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης των πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών όπως προνοείται ανωτέρω, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εισαγωγής, εξαγωγής, επανεισαγωγής, επανεξαγωγής, αποθήκευσης ή διαμετακόμισης πολεμικών όπλων ή πυρομαχικών στην οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

(3) Οι διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου και του περί Σκοπευτηρίων Νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.