Ενημέρωση κρατών μελών

20.-(1) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας διαβιβάζει έγκαιρα όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει αναφορικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 5, αναφορικά με την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους της Δημοκρατίας, και στα άρθρα 14 και 15 αναφορικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, το αργότερο κατά τη μεταφορά των πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.