Υποχρέωση εγγραφής

33.-(1) Εξαιρουμένων πολιτών κρατών μελών που κατέχουν Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου και των προσώπων που έχουν σχετική άδεια ή έγκριση με βάση τα άρθρα 7, 15, 17 και 29(2) και (3), πρόσωπο το οποίο μεταφέρει στη Δημοκρατία ή αγοράζει ή αποκτά εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο, μη πυροβόλο όπλο ή μη απενεργοποιημένο συλλεκτικό όπλο κατασκευής μετά το 1880, υποχρεούται όπως, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της άφιξης του όπλου στη Δημοκρατία ή από τη στιγμή απόκτησης ή αγοράς του, αποταθεί στον Αστυνομικό Διευθυντή οποιασδήποτε Επαρχίας, για την επιθεώρηση και εγγραφή του όπλου, με την προσκόμιση της άδειας εισαγωγής ή άδειας μεταφοράς του όπλου ανάλογα με την περίπτωση, και αφού καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ, εκδίδεται στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Τύπο Ι ή Ι2 του Δεύτερου Παραρτήματος:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μεταφοράς στη Δημοκρατία ή αγοράς ή απόκτησης εντός της Δημοκρατίας μη απενεργοποιημένου συλλεκτικού όπλου κατασκευής μετά το 1880 από νομικό πρόσωπο, την πιο πάνω υποχρέωση έχει το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ανακαλεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, με γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο του. Σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να επιστρέψει το όπλο αμέσως στον Αρχηγό της Αστυνομίας.