Υποχρέωση εγγραφής

33.-(1) Εξαιρουμένων των προσώπων που έχουν σχετική άδεια ή έγκριση με βάση τα άρθρα 12, 15, 17 και 29, πρόσωπο το οποίο φέρει στη Δημοκρατία ή αγοράζει ή αποκτά εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο, υποχρεούται όπως, εντός σαρανταοκτώ ωρών από τη στιγμή της άφιξης του όπλου στη Δημοκρατία ή από τη στιγμή απόκτησης ή αγοράς του, αποταθεί στον Αστυνομικό Διευθυντή της Επαρχίας στην οποία διαμένει, για την εγγραφή του όπλου, με την προσκόμιση της άδειας εισαγωγής ή άδειας μεταφοράς του όπλου ή έγκρισης με βάση το άρθρο 15, ή του Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου, ανάλογα με την περίπτωση, και αφού καταβάλει τέλος δέκα λιρών, εκδίδεται στον αιτητή πιστοποιητικό εγγραφής κατά τον Τύπο Ι του Δεύτερου Παραρτήματος.

(2) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία να ανακαλεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής, με γραπτή ειδοποίηση στον κάτοχο του. Σε τέτοια περίπτωση, ο κάτοχος του πιστοποιητικού οφείλει να επιστρέψει το όπλο αμέσως στον Αρχηγό της Αστυνομίας.