Απαγόρευση κατασκευής διάθεσης στην αγορά και συναφών δραστηριοτήτων σχετικά με μη πυροβόλα όπλα

26.-(1)(α) Απαγορεύεται η κατασκευή, ανταλλαγή, ενοικίαση, επιδιόρθωση, μεταποίηση ή η διάθεση στην αγορά μη πυροβόλων όπλων, άλλων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 25, από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας οπλοπώλη, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τον Τύπο Γ του Δεύτερου Παραρτήματος:

Νοείται ότι όσον αφορά την άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων σε σχέση με αθλητικά τόξα, δεν απαιτείται η κατοχή άδειας οπλοπώλη.

(β) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Το Μέρος ΙΙΙ εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε σχέση με την άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τον αδειούχο και τα μη πυροβόλα όπλα που καλύπτονται από την άδεια.