Διάθεση δημευθέντων όπλων

46. Οποιοδήποτε όπλο δημευθέν με βάση τον παρόντα Νόμο μπορεί να πωληθεί ή να διατεθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Αρχηγός της Αστυνομίας.