Ειδικές υπερασπίσεις

45. Σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, στην οποία εγείρεται θέμα περί του κατά πόσον εξεδόθη οποιαδήποτε άδεια σε αυτό βάσει του παρόντος Νόμου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι ήταν κάτοχος άδειας κατά τον επίδικο χρόνο.