Εξουσίες Δικαστηρίου όπως αποστερεί καταδικασθέν πρόσωπο από το δικαίωμα να κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο

44.-(1) Οποιοδήποτε Δικαστήριο έχει εξουσία, σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο, να διατάζει όπως το καταδικασθέν πρόσωπο, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη κύρωση, μη δικαιούται να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο για περίοδο την οποία το Δικαστήριο ήθελε ορίσει.

(2) Πρόσωπο του οποίου Δικαστήριο έχει αποστερήσει το δικαίωμα να αποκτά, κατέχει ή χρησιμοποιεί πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο, υποχρεούται να παραδίδει στην Αστυνομία για φύλαξη οποιοδήποτε πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του για  τη χρονική περίοδο της στέρησης.