Εξουσίες αστυνομικών

38.-(1) Οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να απαιτήσει από οποιοδήποτε κάτοχο άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου ή άδειας κατοχής μη πυροβόλου όπλου όπως προσκομίσει σ’ αυτόν για επιθεώρηση τη σχετική άδεια και το όπλο σε σχέση προς το οποίο υφίσταται η άδεια και εάν το πιο πάνω πρόσωπο παραλείψει ή αρνηθεί να πράξει τούτο, το μέλος της Αστυνομίας Κύπρου έχει εξουσία, χωρίς ένταλμα, να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό εκτός της κατοικίας και να διενεργήσει έρευνα και να κατάσχει το όπλο.

(2) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραλείπει ή αρνείται να παρουσιάσει για επιθεώρηση οποιαδήποτε άδεια ή όπλο όποτε κληθεί να πράξει τούτο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ή

(β) φέρει ένσταση σε έρευνα ή παρεμποδίζει οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, το οποίο ενεργεί με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1),

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.