Μεταφορά πυροβόλων όπλων διαμέσου της Δημοκρατίας

17.-(1) Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 12 έως 15, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς κράτος μέλος μέσω της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει έγκριση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για ένα ή περισσότερα ταξίδια, και έχει μονοετή μέγιστη διάρκεια.

(3) Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου. Η εν λόγω έγκριση αναγράφεται στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου όποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.