Απαγόρευση απόκτησης, κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς σιγαστήρων, σκοπευτικών διόπτρων, κλπ

43. (1)  Απαγορεύεται η εισαγωγή, κατασκευή, απόκτηση, κατοχή ή μεταφορά σιγαστήρων ή νυκτερινών σκοπευτικών διόπτρων ή σκοπευτικών οργάνων τύπου LASER:

Νοείται ότι από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου εξαιρούνται οι σκοπευτές μέλη σκοπευτικού σωματείου, εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια σύμφωνα με τον Τύπο ΙΓ του Δευτέρου Παραρτήματος από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Μέλος σκοπευτικού σωματείου που επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια σε σχέση με τα αντικείμενα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση σύμφωνα με τον Τύπο ΙΓ1 του Δεύτερου Παραρτήματος· η δε σχετική άδεια  εκδίδεται με την καταβολή τέλους είκοσι ευρώ.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.