Εξουσία έκδοσης κανονισμών

53.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) απαγόρευση μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσης πυροβόλων όπλων ή μη πυροβόλων όπλων σε οποιαδήποτε καθοριζόμενη περιοχή από όλους ή οποιοδήποτε πρόσωπο, άσχετα εάν το πρόσωπο αυτό κατέχει άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(β) καθορισμό επαγγελματικών προσόντων για την έκδοση άδειας οπλοπώλη.

(γ) καθορισμό κατάλληλου και ασφαλούς υποστατικού για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του οπλοπώλη.

(δ) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων έκδοσης άδειας κατοχής, μεταφοράς ή χρήσης όπλου χρωματοσφαίρισης.

(ε) καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την άδεια κατοχής, εισαγωγής ή μεταφοράς συλλεκτικών όπλων.

(3) Η έκδοση κανονισμών με βάση το παρόν άρθρο δεν αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(4) Οι κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός εάν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.