Μεταβίβαση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου

27.-(1) Απαγορεύεται η μεταβίβαση πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου, με πώληση ή δωρεά, από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής όπλου και άδειας κατοχής αναφορικά με το εν λόγω όπλο, εκτός εάν το εν λόγω πρόσωπο και το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί το όπλο υποβάλουν αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας κατά τον Τύπο ΣΤ του Δεύτερου Παραρτήματος και ο Αρχηγός Αστυνομίας εγκρίνει την αίτηση.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εγκρίνει αίτηση που του υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1) υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει η μεταβίβαση δικαιούται με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμο να έχει στη φύλαξη, κατοχή ή έλεγχο του ή να χρησιμοποιεί ή μεταφέρει εντός της Δημοκρατίας πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο όπλο.