Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων χωρίς άδεια

29.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να -

(α) εισάγει πυροβόλο όπλο ή μη πυροβόλο ή συλλεκτικό όπλο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 31 ή ειδικής άδειας η οποία εκδίδεται με βάση το άρθρο 32.

(β) εισάγει οποιοδήποτε μηχανισμό, συσκευή ή αντικείμενο, το οποίο με ωστική δύναμη, που παράγεται με οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπο ή βλάβη σε πράγμα ή περιουσία ή να προκαλέσει πυρκαγιά, περιλαμβανομένων φλογοβόλου, και ηλεκτροφόρου ροπάλου, και περιλαμβάνει τα εξαρτήματα αυτών.

(γ) εισάγει οποιοδήποτε συλλεκτικό όπλο εκτός αν είναι κάτοχος άδειας εισαγωγής.

(2)(α) Σε περίπτωση αίτησης για προσωρινή εισαγωγή όπλου ή αντικειμένου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), για παραγωγή ταινιών, η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον Τύπο Α2 του Δευτέρου Παραρτήματος.

(β)  Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εγκρίνει την προσωρινή εισαγωγή των όπλων αυτών και να εκδώσει ειδική άδεια σύμφωνα με τον Τύπο Α1 του Δευτέρου Παραρτήματος:

Νοείται ότι τα όπλα αυτά θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη της Αστυνομίας Κύπρου μέχρι την επανεξαγωγή τους.

(3) Επιτρέπεται η εισαγωγή όπλου, για το οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής και εξάχθηκε προσωπικά από τον αδειούχο ή για σκοπούς επισκευής, σε περίπτωση που το εν λόγω όπλο επανεισάγεται από τον αδειούχο ή για παράδοση σε αυτόν στη Δημοκρατία.

(4) Πρόσωπο, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.