Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος του 2004.