Προοίμιο

Για σκοπούς:

(α)εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής πυροβόλων όπλων (EE L 256, 13.9.1991, σ. 51-58), ως έχει διορθωθεί (EE L 299 της 30.10.1991, σ. 50). και

(β)ρύθμισης της απόκτησης, κατοχής, μεταφοράς και εισαγωγής μη πυροβόλων όπλων,

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: