Προοίμιο

Για σκοπούς θέσπισης νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις βασικές απαιτήσεις, τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με αυτές και τη σήμανση που οφείλουν να πληρούν και φέρουν, προϊόντα τα οποία καθορίζονται εκάστοτε με τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες θα μεταφέρονται με δευτερογενή νομοθεσία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002. ΜΕΡΟΣ I - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγορά» σημαίνει την κοινοτική αγορά·

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·

«αριθμός αναγνώρισης» σημαίνει αριθμό τον οποίο παραχωρεί η Επιτροπή σε κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό κατά την κοινοποίησή του από το Υπουργείο δυνάμει του άρθρου 21 και σε κοινοποιημένο από κράτος μέλος οργανισμό·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη με Κανονισμούς για κάθε προϊόν αρχή για την εφαρμογή των σχετικών με αυτό Κανονισμών και την επιτήρηση της αγοράς·

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας και υγείας τις οποίες απαιτείται να πληροί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το προϊόν και οι οποίες καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτή από το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου με βάση την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις·

«διαδικασία επίκλησης ρήτρας διασφάλισης» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος Νόμου·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την  πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην Κοινοτική αγορά· ο όρος “διαθέτω στην αγορά” τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διανομέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει εμπορική δράση, αφού το προϊόν διατεθεί στην αγορά με σκοπό την προώθηση του προϊόντος προς τον τελικό χρήστη-

«διαπίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·

«εγκεκριμένος οργανισμός» σημαίνει ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς προϋποθέσεις για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντων, το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από την Κοινοποιούσα Αρχή·

«Εθνικός Φορέας Τυποποίησης» σημαίνει το αρμόδιο για την τυποποίηση πρόσωπο δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙

«εισαγωγέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει στην αγορά προϊόν που προέρχεται από τρίτη χώρα ή το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση στην αγορά τέτοιου προϊόντος·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο σύμφωνα με δημοσίευση της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν στο οποίο αναφέρεται δυνάμει των σχετικών με αυτό Οδηγιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην Κοινότητα και εξουσιοδοτείται από τον κατασκευαστή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, να τον εκπροσωπεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς-

«επιτήρηση της αγοράς» σημαίνει την παρακολούθηση, από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση σε αυτή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο Μέρος VI του παρόντος Νόμου, προς επιβολή της συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται-

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επιτροπή Έγκρισης» [Διαγράφηκε]·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)·

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση του προϊόντος εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του παρόντος Νόμου για κάθε συγκεκριμένο προϊόν οι οποίοι μεταξύ άλλων ενσωματώνουν τις πρόνοιες των Οδηγιών·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατασκευαστής», με οποιαδήποτε εξειδικευμένη ονομασία δυνατό να αναφέρεται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν, σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συσκευασία και τη σήμανση ενός προϊόντος, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην αγορά υπό την επωνυμία του, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι ενέργειες αυτές αναλαμβάνονται από το ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του και περιλαμβάνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τροποποιεί την προτιθέμενη χρήση ενός προϊόντος με τρόπο ώστε να καθίστανται εφαρμοστέες διαφορετικές ή πρόσθετες βασικές απαιτήσεις, ή τροποποιεί ουσιωδώς ή ανακατασκευάζει ένα προϊόν, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο  νέο προϊόν, προκειμένου να το διαθέσει στην αγορά×ή εγκαθιστά το προϊόν όπου αυτό προνοείται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό ο οποίος εγκρίνεται και κοινοποιείται από κράτος μέλος στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Οδηγιών, και ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι δυνατό να αναφέρονται σε Κανονισμούς ως αναγνωρισμένοι τρίτοι φορείς, οργανισμοί επιθεώρησης, ελεγκτικές υπηρεσίες των χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίησης·

«κοινοποίηση» σημαίνει την πράξη με την οποία το Υπουργείο ή κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή, αφού αυτή παραχωρήσει τον αριθμό αναγνώρισης, και στα άλλα κράτη μέλη, τους οργανισμούς που επιλέγει για την εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος·

«Κοινοποιούσα Αρχή» σημαίνει την Επιτροπή που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18∙

«Κοινοτική αγορά» σημαίνει την αγορά των κρατών μελών˙

«κράτος μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμόςʼ σημαίνει εγκεκριμένο οργανισμό, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους ΙV και κοινοποιείται από την Κοινοποιούσα Αρχή στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 21·».

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει τον οργανισμό που εγκαθιδρύεται δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται ή υιοθετείται από τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης˙

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν για τα καθορισμένα προϊόντα˙

«προϊόν» σημαίνει-

(α) κάθε καινούργιο προϊόν, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, είτε

(β) κάθε μεταχειρισμένο ή χρησιμοποιημένο προϊόν που εισάγεται από τρίτη χώρα, είτε

(γ) κάθε τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο προϊόν ώστε να αποτελεί νέο προϊόν, το οποίο περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα και το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών στην έκταση και με τον τρόπο που καθορίζεται σε αυτούς·

«πρότυπο» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή η οποία εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, με την οποία η συμμόρφωση δεν είναι υποχρεωτική και το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα πιο κάτω:

(α) Διεθνές πρότυπο το οποίο εκδίδεται από διεθνή φορέα τυποποίησης και το οποίο δημοσιεύεται,

(β) Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και το οποίο δημοσιεύεται,

(γ) εθνικό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από εθνικό φορέα τυποποίησης οποιουδήποτε κράτους και το οποίο δημοσιεύεται·

«σήμανση συμμόρφωσης» σημαίνει τη σήμανση η οποία επιτίθεται επί του προϊόντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους V και η οποία υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και την ολοκλήρωση της σχετικής με το προϊόν διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενδείξεις ή άλλες σημάνσεις δυνατό να προβλέπονται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν·

«τεχνικές προδιαγραφές> σημαίνει προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο αναφέρει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα προϊόν όπως τα επίπεδα ποιότητας, την απόδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις του,  περιλαμβανομένων απαιτήσεων σε σχέση με το προϊόν αναφορικά με την ονομασία υπό την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση ή επικόλληση ετικέτας και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης·

«τεχνική τεκμηρίωση» σημαίνει το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών για το προϊόν όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα μη κράτος μέλος·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Πεδίο Εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν, που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στην έκταση και όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

4.Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) η διασφάλιση της διάθεσης στην αγορά και/ή της θέσης σε λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούντα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήση, όπως αυτό καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008·

(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

ΜΕΡΟΣ II ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Διάθεση προϊόντων στην αγορά και θέση σε λειτουργία

5.—(1) Προϊόν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και/ή να τίθεται σε λειτουργία και /ή να εγκαθίσταται, μόνο εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Με την επιφύλαξη των άρθρων 41 μέχρι 43 δεν είναι δυνατό να απαγορευθεί, περιοριστεί ή παρεμποδιστεί η διάθεση στην αγορά και/ή η θέση σε λειτουργία και/ή η εγκατάσταση προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις τους παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά και τη θέση σε λειτουργία συγκεκριμένων προϊόντων.

(4) Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης και τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, γραπτώς με σαφή και ευκόλως κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.

Συμμόρφωση προϊόντος

6.—(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών όταν πληροί τις βασικές απαιτήσεις και φέρει την προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.

(2) Συμμόρφωση προϊόντος με τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία  δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων  υιοθετούνται επίσης ως κυπριακά πρότυπα από τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης ή από οποιοδήποτε άλλο εθνικό φορέα τυποποίησης κράτους μέλους, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.

(3) Προϊόν για το οποίο ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο μερικώς τεχνική προδιαγραφή ή για το οποίο δεν εκδόθηκε τέτοια προδιαγραφή θεωρείται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, μετά τη σύνταξη δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης, δυνάμει του άρθρου 15, όπου αυτό απαιτείται δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών, και την επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.

(4) [Διαγράφηκε]

Απόσυρση τεκμηρίου συμμόρφωσης

6Α. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τεχνική προδιαγραφή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο παραθέτοντας τους λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η ενέργειά της αυτή, το οποίο ενημερώνει την επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς.

(2) [Διαγράφηκε]

Δημοσίευση τεχνικών προδιαγραφών

7. Εξαιρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλος και ο αριθμός των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από την αρμόδια αρχή.

Ταυτόχρονη εφαρμογή Κανονισμών επί προϊόντος

8. Προϊόν για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής περισσότεροι από ένας Κανονισμοί, διατίθεται στην αγορά και /ή τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς με αυτό Κανονισμούς.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εμπλεκόμενων φορέων

9. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, του εισαγωγέα και του διανομέα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, δύνανται να καθορίζονται στους Κανονισμούς για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

Ευθύνη εργοδοτών

10.—(1) Τηρουμένων των προνοιών του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο εργοδότης οφείλει να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί, μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα.

Εφαρμογή νομοθεσίας κρατών μελών

10Α. Οποιεσδήποτε αναφορές στον παρόντα Νόμο για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, σε σχέση με πράξεις που διεξάγονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας εκείνου του κράτους μέλους, η οποία ενσωματώνει τις Οδηγίες και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Οδηγιών.

Νομική ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

11. Οι διατάξεις του περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, εφαρμόζονται ανάλογα, σε σχέση με προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, και σε τέτοια περίπτωση ο κατασκευαστής θεωρείται ως παραγωγός.

Μέρους ΙΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Γενικές υποχρεώσεις κατασκευαστή

11Α. (1) Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, είτε έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ο ίδιος το προϊόν είτε θεωρείται ως κατασκευαστής λόγω του ότι το προϊόν διατίθεται στην αγορά υπό την επωνυμία του.

(2) Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για:

(α) Το σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις,

(β) την υλοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς,

(γ) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 27,

(δ) τον καταρτισμό της τεχνικής τεκμηρίωσης, και

(ε) τη σύνταξη της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται.

(3) Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης, ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί τον έλεγχο για το προϊόν και να διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(4) Ο κατασκευαστής δεν απαλλάσσεται  από τις υποχρεώσεις του με την εκχώρηση μέρους ή του συνόλου τους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που προϊόν τίθεται σε λειτουργία χωρίς προηγούμενη διάθεση στην αγορά, το πρόσωπο το οποίο θέτει το προϊόν σε λειτουργία θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(6) Κατασκευαστής ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται, εκτός εάν Κανονισμοί προνοούν  υποχρέωσή του, να ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, με γραπτή και ρητή εκχώρηση αρμοδιοτήτων, η οποία να καθορίζει σαφώς το περιεχόμενο των υποχρεώσεων και τα όρια των αρμοδιοτήτων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(7) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν επιπρόσθετες από τις πιο πάνω υποχρεώσεις για τον κατασκευαστή.

Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

11Β. (1) Οι υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι οποίες πρέπει να είναι διοικητικής μόνο φύσης, καθορίζονται σε γραπτή εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κατασκευαστή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει ειδικότερα:

(α) Αρμοδιότητα να διασφαλίζει και να δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις·

(β) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης και του αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού επί του προϊόντος·

(γ) τη σύνταξη και υπογραφή της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης·

(δ) την τήρηση και θέση στη διάθεση των αρμόδιων αρχών της τεχνικής τεκμηρίωσης.

(2) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συμπίπτουν και οι ιδιότητες του υπεργολάβου ή/και του εισαγωγέα ή/και του διανομέα, οι υποχρεώσεις του προσδιορίζονται ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Κανονισμοί προβλέπουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες δυνατό να είναι επιπρόσθετες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.

Υποχρεώσεις εισαγωγέα

11Γ. (1) Ο εισαγωγέας οφείλει να παραχωρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με το προϊόν στην αρμόδια αρχή, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(2) Εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν, ο εισαγωγέας οφείλει να απαιτεί γραπτή διαβεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες για το προϊόν, περιλαμβανομένης της τεχνικής τεκμηρίωσης θα βρίσκονται στη διάθεσή του, σε περίπτωση που αυτές ζητηθούν από τη αρμόδια αρχή.

(3) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο εισαγωγέας θεωρείται κατασκευαστής, και όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.

Υποχρεώσεις διανομέα

11Δ. (1) Ο διανομέας οφείλει να ενεργεί με τη δέουσα φροντίδα και να έχει βασική γνώση των νομικών προϋποθέσεων που ισχύουν για το προϊόν, ώστε να μη διαθέτει σαφώς μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά και πρέπει να βρίσκεται σε θέση να το επιδεικνύει αυτό στην αρμόδια αρχή.

(2) Ο διανομέας πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι συνθήκες διανομής του προϊόντος να μην επηρεάζουν τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις.

(3) Ο διανομέας πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα ή το πρόσωπο που του προμήθευσε το προϊόν, προκειμένου να βοηθά την αρμόδια αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών της για επιτήρηση της αγοράς.

(4)  Για σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11Α.

Υπεύθυνος συναρμολόγησης και υπεύθυνος εγκατάστασης

11Ε. Κανονισμοί για συγκεκριμένο προϊόν δύνανται να προβλέπουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο υπεύθυνος συναρμολόγησης και ο υπεύθυνος εγκατάστασης προϊόντος φέρουν υποχρεώσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και να καθορίζουν τις υποχρεώσεις αυτές.

ΜΕΡΟΣ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΚ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης

12.—(1) Ο κατασκευαστής υποχρεούται να θέτει το προϊόν σε διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσής του προς τις βασικές απαιτήσεις, είτε κατά το στάδιο σχεδιασμού του είτε κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε και στα δύο, ανάλογα με τις πρόνοιες των Κανονισμών.

(2) Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται για κάθε προϊόν καθορίζεται στους σχετικούς με το προϊόν Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης απαιτείται επαλήθευση από τρίτο μέρος, μόνο κοινοποιημένοι οργανισμοί κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών επιτρέπεται να διεξάγουν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης.

Εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

13.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ο κατασκευαστής επιλέγει την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, η εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας με βάση εναρμονισμένα πρότυπα, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις αντίστοιχες διαδικασίες συμμόρφωσης τις οποίες καλύπτουν τα εν λόγω πρότυπα, νοουμένου ότι το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας παρέχει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

(2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, ο κατασκευαστής, στην περίπτωση του πιο πάνω εδαφίου, οφείλει να διασφαλίζει ότι το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Τεχνική τεκμηρίωση

14.—(1) Ο κατασκευαστής υποχρεούται να συντάσσει τεχνική τεκμηρίωση η οποία να περιέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν.

(2) Η τεχνική τεκμηρίωση δύναται να αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, σε περιπτώσεις όπου Κανονισμοί προβλέπουν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, βάσει συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

(3) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας, ανάλογα με την περίπτωση και όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, οφείλουν να διατηρούν την τεχνική τεκμηρίωση για δέκα τουλάχιστο χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν Κανονισμοί προνοούν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν.

(4) Η τεχνική τεκμηρίωση συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ή στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτόν, νοουμένου ότι  η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί είναι πάντοτε κατανοητή από τον κοινοποιημένο οργανισμό, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά.

Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης

15.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, «δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης» σημαίνει τη δήλωση που συντάσσεται, όπου αυτό απαιτείται, στα πλαίσια της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά, η οποία βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις που το αφορούν και της οποίας το συγκεκριμένο περιεχόμενο καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.

(2) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ανάλογα με την περίπτωση και όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, οφείλουν να διατηρούν τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης για δέκα τουλάχιστο χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν.

(3) Η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης περιλαμβάνει τουλάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου του αντιπροσώπου που τη συντάσσει·

(β) τα στοιχεία αναγνώρισης του προϊόντος περιλαμβανομένου του ονόματος, του αριθμού τύπου ή μοντέλου καθώς και οποιαδήποτε σχετική συμπληρωματική πληροφορία όπως η παρτίδα, η δέσμη ή ο αριθμός της σειράς, οι πηγές και ο αριθμός τεμαχίων·

(γ) την αναφορά στην Οδηγία ή στις Οδηγίες που εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο προϊόν·

(δ) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότερες από μία Οδηγίες, η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρει όλες τις Οδηγίες με τις οποίες συμμορφώνεται το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά·

(ε) την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης·

(στ) δήλωση ότι η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης συντάσσεται υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή ή, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του·

(ζ) το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που φυλάσσει την τεχνική τεκμηρίωση·

(η) το όνομα, τη διεύθυνση και το χαρακτηριστικό αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, όπου αυτό εφαρμόζεται.

(4) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότεροι από ένας Κανονισμοί ή κανονιστικές διατάξεις άλλου κράτους μέλους, η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης πρέπει να αναφέρει όλους τους Κανονισμούς ή τις κανονιστικές διατάξεις με τις οποίες συμμορφώνεται το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν.

(5)(α) Η Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης συντάσσεται σε μια από τις Επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που αυτή συντάσσεται στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση προϊόντων που απαιτείται από Κανονισμούς να συνοδεύονται απαραίτητα από αυτή ή σε περίπτωση που η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης γίνεται από κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, συντάσσεται ή/και μεταφράζεται και σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.

(β) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά ως προς τη γλώσσα στην οποία συντάσσεται η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης για συγκεκριμένο προϊόν.

(6) Η δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης καθίσταται διαθέσιμη προς την αρμόδια αρχή αμέσως μετά από αίτησή της δυνάμει του άρθρου 32 του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Κοινοποιούσα Αρχή

16. Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκρίνει οργανισμούς  οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών για τη διεξαγωγή ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος και τους κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Απαιτήσεις σχετικά με την Κοινοποιούσα Αρχή

16Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.

(4) Η Κοινοποιούσα Αρχή δεν προσφέρει ούτε προβλέπει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

(5) Η Κοινοποιούσα Αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

(6) Η Κοινοποιούσα Αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό αρμόδιου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ελάχιστες προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι προς έγκριση οργανισμοί

17.—(1) Οι προς έγκριση οργανισμοί απαιτείται να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) Απαραίτητη υποδομή σε εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμό-

(β) απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι επαρκώς τεχνικά καταρτισμένο σε σχέση με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίνεται ο οργανισμός, καθώς και σε σχέση με τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διακρίνεται για την επαγγελματική ακεραιότητά του ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου·

(γ) ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το προϊόν, και ιδιαίτερα με τον κατασκευαστή, το σχεδιαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και το διανομέα αναφορικά με τις δοκιμές, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και την πραγματοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(δ) ασφάλιση με οποιοδήποτε ασφαλιστή, έναντι της αστικής τους ευθύνης η οποία προκύπτει σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές απαιτήσεις.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο προς έγκριση οργανισμός ανάλογα με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί και να κοινοποιηθεί.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ότι συμμόρφωση του υπό έγκριση οργανισμού με καθορισμένα σε αυτούς ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, συνεπάγεται τεκμήριο συμμόρφωσης του οργανισμού με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για έγκριση.

Έγκριση οργανισμών

18.-(1) Η εξέταση της αίτησης του οργανισμού για έγκριση, γίνεται από την Κοινοποιούσα Αρχή η οποία απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου·

(β) εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής για το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η έγκριση·

(γ) εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

(2) Η Κοινοποιούσα αρχή εξετάζει τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 17 δικαιολογητικά και διαπιστώνει την τήρηση ή μη των απαραίτητων προϋποθέσεων, εκ μέρους του υπό έγκριση οργανισμού.

(3) Η διαδικασία λειτουργίας της Κοινοποιούσας Αρχής καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.

Αίτηση για έγκριση οργανισμού

19.-(1) Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει στην Κοινοποιούσα Αρχή αίτηση, σε τύπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προϊόντα και στην οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες:

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του μεθόδου όπου δε χρησιμοποιούνται τέτοιες προδιαγραφές·

(β) τη/τις διαδικασία/ες εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί·

(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 17.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τέλος, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς, για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης από την Κοινοποιούσα Αρχή.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή δέχεται αιτήσεις μόνο από ενδιαφερόμενους οργανισμούς που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

Οργανισμοί εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος

20. Οργανισµοί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος µέλος και οι οποίοι επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν εντός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος Νόµου, οφείλουν να-

(α) είναι κοινοποιηµένοι για το σκοπό αυτό από το κράτος µέλος στο οποίο έχουν την έδρα τους· και

(β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους αυτού για την  πρόθεση τέτοιας δραστηριοποίησής τους, η οποία αρχή πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της  εκτός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.

Κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών

21.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τους εγκεκριμένους οργανισμούς, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(2) Κατά την κοινοποίηση, η Κοινοποιούσα Αρχή παραχωρεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εγκεκριμένο οργανισμό:

(α) Όνομα και διεύθυνση του οργανισμού·

(β) την περίοδο για την οποία ισχύει η κοινοποίηση·

(γ) τον τρόπο αξιολόγησης των τεχνικών ικανοτήτων του οργανισμού·

(δ) το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίθηκε να διεξάγει τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και για τα οποία κοινοποιείται καθώς και τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης την οποία θα ακολουθήσει.

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιεσδήποτε επακόλουθες  αλλαγές στην κοινοποίηση.

Επιτήρηση κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών

22.—(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί επιτηρούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν ανά πάσα στιγμή την ικανότητα διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιήθηκαν και ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν.

(2) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί υποβάλλουν στην Η Κοινοποιούσα Αρχή ετήσια έκθεση επιτήρησης, η οποία εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, και η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση του τελευταίου, κατά πόσο ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητα εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα προϊόντα για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις έγκρισης και κατά πόσο εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.

Ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού

23.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή ανακαλεί την κοινοποίηση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού στις περιπτώσεις που-

(α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(γ) είτε η Επιτροπή είτε κράτος μέλος έχουν δικαιωθεί σε διαδικασία εναντίον της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ανάκληση της έγκρισης και κοινοποίησης κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση.

(3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό, μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου κατά το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να ανακληθούν.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού, η Κοινοποιούσα Αρχή διασφαλίζει ότι άλλος κοινοποιημένος οργανισμός επεξεργάζεται τους φακέλους του πρώτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια.

Ιεραρχική Προσφυγή κατά της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης και της κοινοποίησης

24.—(1) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής να ανακαλέσει την έγκριση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα που ο κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει γνώση της απόφασης.

(2) Η απόφαση της Κοινοποιούσας Αρχής για ανάκληση της έγκρισης δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της πιο πάνω προβλεπόμενης προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από τον κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

Γενικές υποχρεώσεις κοινοποιημένων οργανισμών

25.-(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να-

(α) παραχωρούν στην Κοινοποιούσα Αρχή-

(i) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη σωστή εφαρμογή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κοινοποιήθηκαν και, εφόσον τους ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, περιλαμβανομένων των εγγράφων του προϋπολογισμού, τα οποία χρειάζεται η Κοινοποιούσα Αρχή για να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου· και

(ii) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές τους·

(β) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή και τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για όλα τα πιστοποιητικά τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την εφαρμογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων αρνούνται την παραχώρηση·

(β1) ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με την ανάκληση ή την αναστολή εφαρμογής πιστοποιητικού και κατά πόσο είναι αναγκαία η λήψη μέτρων εκ μέρους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) παραχωρούν στην αρμόδια αρχή, και όπου προβλέπεται σε Κανονισμούς, στις αρμόδιες αρχές επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών, σχετικές πληροφορίες για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς·

(δ) παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(ε) παραμένουν τρίτα μέρη ανεξάρτητα από τους πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε1) εφαρμόζουν διαδικασίες και υιοθετούν δομές που να διασφαλίζουν την ουδετερότητα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και αμεροληψία τους·

(ε2) εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες σαφώς διακρίνουν μεταξύ των καθηκόντων που διεξάγουν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί και τυχόν άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες είναι αναμεμειγμένοι, καθιστώντας τη διάκριση αυτή σαφή στους πελάτες τους·

(ε3) διασφαλίζουν ότι τυχόν άλλες δραστηριότητές τους εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, δεν επηρεάζουν ή δεν περιορίζουν την εμπιστοσύνη στην αρμοδιότητα, στην αντικειμενικότητα, στην αμεροληψία ή στην επιχειρησιακή τους αξιοπιστία ως κοινοποιημένοι οργανισμοί·

(ε4) εφαρμόζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την αναγνώριση, τη διερεύνηση και την επίλυση όλων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει υποψία ή απόδειξη συγκρούσεως συμφερόντων και να ζητούν από το προσωπικό που ενεργεί εξ ονόματός τους να δηλώνουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

(στ) να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο έχει επαρκή γνώση και πείρα σχετικά με τα προϊόντα και τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, και το οποίο υπόκειται σε κατάλληλη κατάρτιση·

(στ1) βρίσκονται σε θέση να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις του προσωπικού τους και να διατηρούν πλήρη αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν την καταλληλότητα όλου του προσωπικού το οποίο αξιοποιείται σε ιδιαίτερους τομείς είτε είναι υπάλληλοί του, είτε απασχολούνται με σύμβαση είτε παρέχονται από άλλους οργανισμούς·

(στ2) διαθέτουν κατάλληλες δομές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, η άρνηση έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, η άρση και ανάκληση των σχετικών πιστοποιητικών, οι αιτήσεις που απευθύνονται στον κατασκευαστή ώστε να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν τους

(ζ) διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι κανένα αποτέλεσμα ή άλλη πληροφορία δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από την Κοινοποιούσα Αρχή και την αρμόδια αρχή, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

(η) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή για την πρόθεσή τους για οποιαδήποτε υπεργολαβική ανάθεση σε άλλο οργανισμό, μέρους των εργασιών τους·

(θ) ασφαλίζονται με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της αστικής τους ευθύνης·

(ι) συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ άλλων κοινοποιημένων οργανισμών, των κρατών μελών και της Επιτροπής-

(κ) αποδεικνύουν ότι ενημερώνονται με οποιοδήποτε τρόπο για την πορεία των σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (β1), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).

Υπεργολαβική ανάθεση καθηκόντων από κοινοποιημένους οργανισμούς

26.—(1) Κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να αναθέσει με υπεργολαβία μέρος των εργασιών που ο ίδιος οφείλει να εκπληρώσει, σε άλλο οργανισμό αφού πρώτα ενημερώσει για την πρόθεση του αυτή την Κοινοποιούσα Αρχή.

(2) Οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει με υπεργολαβία την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών, δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος αλλά οφείλει να κατέχει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα και να επιδεικνύει την ίδια ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα η οποία απαιτείται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία δυνάμει του εδαφίου (1), αυστηρά περιορισμένες τεχνικές αρμοδιότητες, ενόσω αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές και συναφείς με τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και σε καμία περίπτωση δε δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία όλες του τις αρμοδιότητες.

(4) Η ανάθεση με υπεργολαβία μέρος των εργασιών κοινοποιημένου οργανισμού σε άλλο οργανισμό γίνεται βάσει συμβολαίου το οποίο διασφαλίζει την εκπλήρωση των γενικότερων υποχρεώσεων του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και τη διαφάνεια και εμπιστευτικότητα που πρέπει να διέπει τις εργασίες τόσο του κοινοποιημένου οργανισμού όσο και του οργανισμού, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με υπεργολαβία.

(5) Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί μητρώο με όλες τις δραστηριότητες τις οποίες αναθέτει με υπεργολαβία σε άλλους οργανισμούς, το οποίο και ενημερώνει συστηματικά και το οποίο θέτει στη διάθεση της  Κοινοποιούσας Αρχής όποτε αυτό του ζητηθεί.

(6) Ανεξάρτητα από την ανάθεση οποιουδήποτε μέρους των εργασιών της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης σε άλλο οργανισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που διεξάγονται από τον άλλο οργανισμό.

Διαδικασίες και κριτήρια έγκρισης κοινοποιημένων οργανισμών για σκοπούς άλλους από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης

26Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οργανισμούς για σκοπούς χορήγησης εγκρίσεων σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται για τα προϊόντα αυτά σε Κανονισμούς.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά ή περαιτέρω κριτήρια από το αναφερόμενα στο παρόν Μέρος, για την έγκριση αναγνωρισμένων τρίτων φορέων, οργανισμών επιθεώρησης, ελεγκτικών υπηρεσιών των χρηστών, εργαστηρίων δοκιμών και οργανισμών πιστοποίησης αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα.

ΜΕΡΟΣ V ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Υποχρεωτική επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης

27.-(1) Η σήμανση συμμόρφωσης για κάθε προϊόν, καθορίζεται στους Κανονισμούς και απαιτείται να επιτίθεται σε κάθε προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν ότι  για ορισμένα προϊόντα απαιτείται η επίθεση άλλων ενδείξεων ή σημάνσεων επί αυτών, αντί της σήμανσης συμμόρφωσης ή ότι δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης.

Επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης

28.—(1) Η σήμανση συμμόρφωσης επιτίθεται στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και υπό προϋποθέσεις από τον εισαγωγέα, στη μορφή που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Η σήμανση συμμόρφωσης τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή σε πινακίδα τοποθετημένη στο προϊόν για το σκοπό αυτό η οποία πρέπει να έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθεί και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν είναι διασφαλισμένη η διατήρησή της λόγω της φύσης του προϊόντος, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει, και στα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισμούς:

Νοείται ότι η σήμανση συμμόρφωσης του προϊόντος δεν παραλείπεται ούτε υποκαθίσταται με σήμανση που τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος ή στα συνοδευτικά έγγραφα, για αισθητικούς λόγους.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, απαιτείται να συμμετέχει και κοινοποιημένος οργανισμός, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθεί ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, μόνο όμως σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση παραγωγής του προϊόντος, και ο οποίος τοποθετείται υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του:

Νοείται ότι σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων κοινοποιημένων οργανισμών στη φάση παραγωγής του προϊόντος, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθούν οι αριθμοί αναγνώρισης όλων των κοινοποιημένων οργανισμών.

Επίθεση άλλων σημάνσεων

29. Η επίθεση άλλων σημάνσεων επί του προϊόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον οι σημάνσεις αυτές εκπληρώνουν διαφορετική λειτουργία από αυτή της σήμανσης συμμόρφωσης, δεν είναι ικανές να προκαλέσουν σύγχυση με αυτή, δεν μπορούν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία και τη γραφική απεικόνιση της σήμανσης συμμόρφωσης και δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εύκολη ανάγνωση και θέα της.

Εφαρμογή περισσότερων Κανονισμών

30.-(1) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότερες από μία Οδηγίες, η επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση με τις πρόνοιες όλων των Οδηγιών.

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες εφαρμοζόμενες Οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, τις πρόνοιες που θα εφαρμόζει, η σήμανση συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τις πρόνοιες των Οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, και σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία των σχετικών Οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες Οδηγίες να συνοδεύουν τα προϊόντα.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επιτήρηση της αγοράς

31.—(1) Η αρμόδια αρχή ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για την επιτήρηση της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το βαθμό κίνδυνου ή μη συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει με υπεργολαβία τεχνικές λειτουργίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες δυνατό να διεξάγει και νοουμένου ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις του οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η αρμόδια αρχή.

Εφαρμογή των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008

31Α.-(1)(α)  Η αρμόδια αρχή ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς -

(i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και

(ii) για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(β) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ ή/και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το εν λόγω Κεφάλαιο αναφορικά με το εν λόγω προϊόν.

(2) Το Υπουργείο εφαρμόζει τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008:

(α) Άρθρο 17∙

(β) άρθρο 18, παράγραφοι 5 και 6∙ και

(γ) άρθρο 22.

(3) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους και το Μέρος VIII του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για  σκοπούς εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ενεργεί ως η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

31Β.- (1) Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου εφαρμόζει το Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους, εκτός του άρθρου 31Α, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

Εξουσία λήψης πληροφοριών

32.—(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς ή σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι το προϊόν δεν είναι ασφαλές, έχει εξουσία να απαιτεί, με ειδοποίηση που επιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πιο συγκεκριμένα, έχει εξουσία να απαιτεί-

(α) Τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) περίληψη της τεχνικής τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση·

(γ) την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

(2) Η πιο πάνω προβλεπόμενη ειδοποίηση καθορίζει την προθεσμία στην οποία το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται οφείλει να παραχωρήσει τις πληροφορίες και καθορίζει τον τόπο στον οποίο οφείλει να τις παρουσιάσει.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρεί απαραίτητο,  να ζητήσει από τον κατασκευαστή, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, από το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, μετάφραση της δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης και συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την ίδια, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.

Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

33.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το ιατρικό απόρρητο, οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 32, θεωρείται εμπιστευτική και απαγορεύεται η αποκάλυψη ή η ανοχή διαρροής της.

(1Α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής και των κοινοποιημένων οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και δημοσίευση προειδοποιήσεων.

(2) Οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, δεν ισχύουν σε περίπτωση που η πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη γίνεται-

(α) Επειδή τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος·

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος νόμου ή για σκοπούς οποιασδήποτε διοικητικής, αστικής ή ποινικής διαδικασίας που εγείρεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.

Γενικές εξουσίες αρμόδιας αρχής

34.—(1) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προϊόντος που διατίθεται στην αγορά με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, έχει εξουσία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά την υποβολή παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε μετά από αναφορά από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου να-

(α) Διενεργεί τακτικές επισκέψεις προς έλεγχο σε εμπορικούς, και βιομηχανικούς χώρους καθώς και σε χώρους αποθήκευσης των προϊόντων

(β) διενεργεί επισκέψεις προς έλεγχο είτε σε χώρους εργασίας είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία τίθενται σε λειτουργία στους χώρους αυτούς·

(γ) διεξάγει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων

(δ) λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση και δοκιμή.

(2) Η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση προϊόντος με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, δύναται να διεξάγει έλεγχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, νοουμένου ότι η παραγωγή γίνεται στη Δημοκρατία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λάθος το οποίο συμβαίνει κατ' εξακολούθηση.

Αγορά προϊόντος για σκοπούς δοκιμής ή/και εξέτασης

35.—(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, να προβαίνει ή να εξουσιοδοτεί λειτουργό της να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

(2) Όταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται σε δοκιμή ή/και εξέταση η οποία οδηγεί-

(α) Στην έγερση ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52, ή

(β) σε διαδικασία δήμευσης προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43, ή

(γ) στην επίδοση ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα δυνάμει του άρθρου 42,

η αρμόδια αρχή επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί τα προϊόντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί μέρος της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας δήμευσης ή το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, να υποβάλει επίσης τα προϊόντα σε δοκιμή ή/και εξέταση.

Εξουσία έρευνας και κατάσχεσης

36.—(1) Δεόντως εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής δύναται, προς το σκοπό της διαπίστωσης οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω εξουσίες:

(α) Να επιθεωρεί οποιαδήποτε προϊόντα και να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία·

(β) να εξετάζει οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε διευθετήσεων για διεξαγωγή δοκιμής, σχετικής με την παραγωγή οποιωνδήποτε προϊόντων.

(2) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, τότε δύναται-

(α) Να απαιτήσει από το κατάλληλο πρόσωπο τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 32·

(β) να πάρει αντίγραφα των πληροφοριών που παρουσιάζονται δυνάμει της παραγράφου (α) ή οποιασδήποτε γενόμενης καταχώρησης σε αυτές·

(γ) να κατάσχει και να κατακρατήσει το προϊόν για να διαπιστωθεί, με δοκιμή ή άλλως πως, οποιαδήποτε τέτοια παράβαση·

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να κατάσχει και να κατακρατεί-

(α) Οποιοδήποτε προϊόν η πληροφορίες για τις οποίες έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι μπορεί να χρειαστούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52 του παρόντος Νόμου·

(β) οποιοδήποτε προϊόν το οποίο έχει εύλογη αιτία να υποπτεύεται ότι δυνατό να υπόκειται σε δήμευση δυνάμει του άρθρου 43.

Ειδοποίηση κατάσχεσης

37. Η αρμόδια αρχή η οποία προβαίνει σε κατάσχεση οποιουδήποτε προϊόντος ή σχετικών με το προϊόν πληροφοριών δυνάμει του πιο πάνω άρθρου, οφείλει να πληροφορεί το πρόσωπο από το οποίο αυτά έχουν κατασχεθεί και σε περίπτωση εισαγόμενων προϊόντων τα οποία κατακρατούνται μέσα σε οποιοδήποτε υποστατικό υπό τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 48, τον εισαγωγέα των προϊόντων ότι τα προϊόντα αυτά έχουν κατασχεθεί ή κατακρατηθεί ανάλογα με την περίπτωση.

Ένταλμα εισόδου και έρευνας υποστατικών

38.—(1) Τηρουμένων κατά τα λοιπά των σχετικών με την έκδοση και εκτέλεση δικαστικών ενταλμάτων έρευνας διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Επαρχιακός Δικαστής, με βάση ένορκη καταγγελία-

(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι-

(i) Οποιοδήποτε προϊόν ή πληροφορίες, για τα οποία οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός της αρμόδιας αρχής έχει εξουσία δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιθεωρεί, βρίσκονται σε οποιαδήποτε υποστατικά και ότι η επιθεώρησή τους είναι πιθανόν να αποκαλύψει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη οποιασδήποτε παράβασης του παρόντος Νόμου, ή

(ii) τέτοια παράβαση έχει λάβει χώρα ή πρόκειται να λάβει χώρα σε οποιαδήποτε υποστατικά, και

(β) αφού ικανοποιηθεί επίσης ότι-

(i) η είσοδος στα υποστατικά έχει εμποδιστεί ή είναι πιθανόν να εμποδιστεί και ότι έχει δοθεί στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση περί της προθέσεως για αίτηση τέτοιου εντάλματος, ή

(ii) η αίτηση άδειας εισόδου ή η παροχή τέτοιας ειδοποίησης θα ματαίωνε το σκοπό της εισόδου, ή

(iii) τα υποστατικά είναι κενά κατοχής, δύναται να εκδώσει δικαστικό ένταλμα, με ισχύ ενός μηνός, που να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε λειτουργό της αρμόδιας αρχής να εισέλθει στα υποστατικά.

(2) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός που εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36 ή δυνάμει δικαστικού εντάλματος με βάση το πιο πάνω εδάφιο, δύναται να έχει μαζί του τέτοια άλλα πρόσωπα και τέτοιο εξοπλισμό τον οποίο δυνατό να θεωρήσει απαραίτητο.

(3) Εγκαταλείποντας οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένο να εισέλθει μετά από δικαστικό ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1), το πρόσωπο αυτό οφείλει εάν τα υποστατικά αυτά είναι κενά κατοχής, να τα εγκαταλείψει σε όποια ασφαλή κατάσταση τα βρήκε, ιδιαίτερα από την άποψη της έξωθεν παραβίασής τους.

Αίτηση για διάταγμα επιστροφής προϊόντων

39.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε προϊόν το οποίο κατάσχεται ή κατακρατείται δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος για επιστροφή του προϊόντος σε αυτό ή σε άλλο πρόσωπο.

(2) Το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) διατάγματος, μόνο εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ποινική διαδικασία για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52 σε σχέση με το προϊόν ή διαδικασία δήμευσης του προϊόντος δεν έχει εγερθεί ή, εάν έχει εγερθεί, αυτή έχει περατωθεί χωρίς να δημευθεί το προϊόν ή χωρίς να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο·

(β) σε περίπτωση που τέτοια διαδικασία δεν έχει εγερθεί, ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των τριών μηνών αφότου το προϊόν κατασχέθηκε ή κατακρατήθηκε.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης

40.—(1) Η αρμόδια αρχή αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών επιδίδει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Μέτρα στα οποία θα προβεί η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας ανάλογα με την περίπτωση, δε συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώς τις απόψεις του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή.

(2Α)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό διάστημα στο οποίο  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να συμμορφωθεί.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο ισχύουν τα προσωρινά μέτρα.

(3) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται ικανοποιητικά.

Διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης

41.—(1)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται, με ταχεία παρέμβαση, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή/και να τα αποσύρει ή/και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα τα οποία, ενώ φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος ακόμα και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη·

(β)  Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους Κανονισμούς δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης, τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(2) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα πιο πάνω μόνο σε περίπτωση που η διαπιστωμένη μη συμμόρφωση αφορά σε συστηματική αποτυχία του σχεδιασμού ή της κατασκευής ολόκληρης παρτίδας ή σειράς κατασκευασμένων προϊόντων και όχι σε σφάλμα σε μεμονωμένο προϊόν και η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης εφαρμόζεται σε ολόκληρη την παρτίδα ή σειρά των προϊόντων.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλισης, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο για σκοπούς του άρθρου 44.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης

42.—(1) Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ανεξάρτητα αν επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν υπερβαίνει όμως τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος ή/και τη θέση του σε λειτουργία, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, ή

(γ) ειδοποίηση ανάκλησης του προϊόντος από την αγορά.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης οφείλει να-

(α) Περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του· και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί ο Νόμος και οι Κανονισμοί.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης ή η ειδοποίηση ανάκλησης, η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης ή της ανάκλησης.

(4) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν συνεπάγεται τη μη δυνατότητα επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με το ίδιο προϊόν, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που αναγράφεται η πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα-

(α) Ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52·

(β) διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43·

(5) Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντος στην αγορά που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1), δύναται να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή για τη θέση του σε λειτουργία τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.

Δήμευση προϊόντων κατόπιν διατάγματος δικαστηρίου

43.—(1) Ανεξάρτητα από την έγερση οποιασδήποτε ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52, η αρμόδια αρχή δύναται σε περίπτωση εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 40 ανεξαρτήτως της επίκλησης της διαδικασίας της ρήτρας διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, αφού δώσει ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 42 και τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύει θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, να αποταθεί διά κλήσεως στο δικαστήριο δυνάμει του παρόντος άρθρου, ζητώντας την έκδοση Διατάγματος για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, για το λόγο ότι αυτό δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κατόπιν αίτησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο προβαίνει στην έκδοση διατάγματος για δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος, μόνο αν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Πράγματι το προϊόν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

(β) το πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση αναστολής ή ειδοποίηση απόσυρσης δε συμμορφώνεται με αυτή· και

(γ) κανένα λογικό μέσο δεν είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, για τη συμμόρφωση του ενδιαφερόμενου προσώπου με τη σχετική ειδοποίηση

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), όταν οποιαδήποτε προϊόντα δημεύονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να καταστραφούν σύμφωνα με οδηγίες που δίνει το δικαστήριο:

Νοείται ότι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικά σε σχέση με την καταστροφή συγκεκριμένων προϊόντων.

(4) Εκδίδοντας διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να διατάξει όπως τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το διάταγμα, αντί να καταστραφούν, παραδοθούν σε πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο αυτό-

(α) Δε θα διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά ή δε θα τα θέσει σε λειτουργία, εκτός για σκοπούς διάθεσής τους ως άχρηστο υλικό· και

(β) θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διαταγή πληρωμής εξόδων ή δαπανών που εκδόθηκε εναντίον του στα πλαίσια της διαδικασίας έκδοσης του διατάγματος για τη δήμευση των προϊόντων.

Ενημέρωση Επιτροπής

44.—(1) Το Υπουργείο ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την επίκληση της διαδικασίας ρήτρας διασφαλίσεως, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους έγινε η εν λόγω επίκληση και της αποστέλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν, ενημερώνοντάς την ειδικότερα κατά πόσο η απόφαση για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης οφείλεται:

(α) Στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν εφαρμόζει εναρμονισμένα πρότυπα·

(β) στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, ή

(γ) σε ελλείψεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει και τα κράτη μέλη για την επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως για συγκεκριμένο προϊόν.

Αναστολή της διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως

45. Η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως αναστέλλεται σε περίπτωση που-

(α) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις και να καταστεί ασφαλές· ή

(β) η Επιτροπή αποφασίσει, μετά από διερεύνηση του όλου θέματος, ότι η επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως δεν είναι δικαιολογημένη, οπότε η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει την ελεύθερη διάθεση και /ή θέση σε λειτουργία του προϊόντος στην αγορά και να αποζημιώσει τον κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56.

Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους

46.—(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Μέρους και τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία ή τα οποία επιβάλλουν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως από την αρμόδια αρχή.

(2) Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται, μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της απόφασης, στο ενδιαφερόμενο μέρος ή μέρη και αναφέρουν τα ένδικα ή άλλα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για προσβολή των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων αυτά θα πρέπει να ασκηθούν.

(3) Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον της αρμόδιας αρχής πριν την εφαρμογή του σχετικού μέτρου και μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω διαβούλευση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίζει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά οφείλει να παροτρύνει τους διανομείς, τους χρήστες του προϊόντος και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην εφαρμογή του μέτρου αυτού.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης

47.-(1) Εναντίον της απόφασης για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης ή οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής ειδοποίησης, ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών· ή

(β) ενώπιον του Υπουργού σε κάθε άλλη περίπτωση.

(2) Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.

Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων

48.—(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή και για διευκόλυνση της ενάσκησης από αυτή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο για επιτήρηση της αγοράς, να κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία-

(α) Παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εύλογη υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου στην υγεία και ασφάλεια· ή

(β) δε συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης.

(2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) στις τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει πάραυτα την αποδέσμευση και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποθήκευσης ή κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα ανάλογα με την περίπτωση.

Εξουσία Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων για αποκάλυψη πληροφοριών

49.—(1) Εφόσον κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνση της ενάσκησης από την αρμόδια αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό της οποιασδήποτε αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να εξουσιοδοτήσει την αποκάλυψη στην αρμόδια αρχή πληροφοριών που λαμβάνονται για σκοπούς ενάσκησης από το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα.

(2) Η αποκάλυψη πληροφοριών που γίνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάμει του εδαφίου (1) θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων και μπορεί να γίνει μέσω τέτοιων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του προσώπου αυτού και κατά τις οδηγίες του.

Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εισαγόμενα από τρίτες Χώρες προϊόντα

50. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, και σε περίπτωση-

(α)  καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του εν λόγω νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου σε σχέση ιδίως με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

(β) προϊόντων τα οποία δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας·

(γ) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, αλλά κατά την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης.

Συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

51. Η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως αυτό θα καθορίζεται στους Κανονισμούς, και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί των Υπηρεσιών αυτών δύνανται να ενεργούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως λειτουργοί της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις δραστηριότητες που θα εξουσιοδοτούνται για συγκεκριμένο προϊόν.

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής

51Α.-(1) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή και ανταλλάσσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ούτως ώστε οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των Οδηγιών να τυγχάνουν ομοιόμορφης εφαρμογής.

(2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο παρών Νόμος, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού και/ ή Οδηγίες προβλέπουν ειδικές διατάξεις, η συνεργασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Ποινικά αδικήματα

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) Διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών· ή/και

(β) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή/και παραπλανητικά· ή/και

(γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και με ψευδή ή/και μη εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση· ή/και

(δ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου· ή/και

(ε) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς· ή/και

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος οργανισμός.

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) πλαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά  οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη  σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(γ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή/και απόσυρσης ή/και ανάκλησης προϊόντος που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42· ή/και

(δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει -

(α) το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(β) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009·

διαπράττει αδίκημα.

(4) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή/και (3) υπόκειται-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές μαζί. και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί.

Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις του Νόμου

53.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η  αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και, σε περίπτωση διάπραξης παρόμοιας παράβασης κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) -

(α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, δείγματα του προϊόντος ή/και πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης, ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που εμποδίζουν ή/και παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές, ή που παραχωρούν ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ως κοινοποιημένος οργανισμός·

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή/και οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου·

(ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης·

(στ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής∙

(ζ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙

(η) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης,  την έκαστη παράβαση κάθε ημέραςανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.

Τρόπος επιβολής προστίμων

54.—(1) Το επιβαλλόμενο δυνάμει του πιο πάνω άρθρου πρόστιμο υπολογίζεται ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.

(2) Κατά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια αρχή δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιμο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσμευσης που παρέχεται έναντι της από τον παραβάτη ή εκ μέρους του παραβάτη, αναφορικά με τη γενόμενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή αποκατάστασης αυτής.

(3) Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(4) Εναντίον της απόφασης για επιβολή προστίμου επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής απόφασης, ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχής είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών· ή

(β) ενώπιον του Υπουργού, σε κάθε άλλη περίπτωση.

(5) Το ποσό του προστίμου εισπράττεται από την αρμόδια αρχή όταν περάσει άπρακτη η προθεσμία προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου των εβδομήντα πέντε (75) ημερών-

(α) από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή ποινής προστίμου ή,

(β) σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή σύμφωνα με το εδάφιο (4), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης.

(6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής των κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενων από την αρμόδια αρχή προστίμων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης

55.-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 52, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43, έχει εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο, ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των προϊόντων, να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί-

(α) Σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση προϊόντων από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής·

(β) σε σχέση με συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής με οδηγίες του Δικαστηρίου για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος·

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)(α)  Όταν οποιαδήποτε προϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή ή/και έγγραφα υποβάλλονται σε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων της εξέτασης, δοκιμής ή/και ελέγχου, η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης δυνάμει του άρθρου 42, η αρμόδια αρχή ζητεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, να της καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και δοκιμή του προϊόντος ή/και τον έλεγχο εγγράφων.

(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη στην παράγραφο (α) ειδοποίηση ανακληθεί από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό εισέπραξε βάσει της παραγράφου (α) στο πρόσωπο το οποίο το κατέβαλε.

Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων επιτήρησης της αγοράς

56. Όταν η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, επιφέρει απώλεια ή ζημιά στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο σχετικό πρόσωπο αναφορικά με την απώλεια ή ζημία που προκαλείται συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας, εκτός εάν ενήργησε καλόπιστα, εφόσον-

(α) Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν·

(β) η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του προσώπου αυτού.

Προστασία των Λειτουργών αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη

56Α. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αγωγής ή η ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε λειτουργού αρμόδιας αρχής, σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει, καλή τη πίστη με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ Χ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αστική ευθύνη

57.—(1) Παραβίαση υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009, αποτελεί αστικό αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, έναντι οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και του Άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από οποιοδήποτε πρόσωπο δημιουργεί, με την επιφύλαξη των νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος προσώπου.

(3) Η δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου ευθύνη, δε δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.

(4) Στο παρόν άρθρο ο όρος «ζημιά» σημαίνει σωματική βλάβη και θάνατο.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Υπουργείου

58.-(1) Το Υπουργείο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς,  είναι υπεύθυνο για -

(α) τη λειτουργία της Κοινοποιούσας Αρχής·

(β) την κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές∙

(δ) την ενημέρωση του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ε) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(στ) την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των αρμόδιων αρχών, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργείο οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο.

Έκδοση Κανονισμών

59.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(α) Τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το κάθε συγκεκριμένο προϊόν

(β) τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης του κάθε προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει ο κατασκευαστής·

(γ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, του εισαγωγέα, του διανομέα και του υπεύθυνου εγκατάστασης προϊόντος, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο·

(δ) τυχόν συστήματα επαγρύπνησης που απαιτείται να λειτουργούν σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα·

(ε) τυχόν εγκρίσεις που δυνατό να απαιτούνται για τη μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων στη Δημοκρατία·

(στ) τη σήμανση συμμόρφωσης που πρέπει να φέρουν τα προϊόντα·

(ζ) τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από την αρμόδια αρχή ή το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των Κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(η) τη συνεργασία μεταξύ περισσότερων αρμόδιων αρχών για την επιτήρηση της αγοράς·

(θ) οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος παρέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών.

(ι) την έκδοση εγκρίσεως ή συγκαταθέσεων  μεταφοράς και διαμετακομίσεως σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα·

(ια) την εξουσία κατάσχεσης και δήμευσης συγκεκριμένων προϊόντων από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά και διαμετακόμιση των προϊόντων αυτών·

(ιβ) τον καθορισμό τελών τα οποία εισπράττει η αρμόδια αρχή για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών ή την παραχώρηση δικαιωμάτων, όπου αυτό απαιτείται από του Κανονισμούς·

(ιγ) τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση διατάξεων τους και να προβλέπουν ποινές, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν, σε περίπτωση φυλάκισης τα πέντε έτη και σε περίπτωση χρηματικής ποινής τις δέκα χιλιάδες λίρες.

Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό

60. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία να τροποποιεί το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 59 και 60 τα οποία τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2, 3 και 59)

Οι πιο κάτω κατηγορίες προϊόντων ή φαινόμενα που διέπουν κατηγορίες προϊόντων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

1. Εξοπλισμός χαμηλής τάσεως.

2. Απλά δοχεία πιέσεως.

3. Παιχνίδια.

4. Προϊόντα δομικών κατασκευών.

5. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

6. Μηχανήματα.

7. Μέσα ατομικής προστασίας.

8. Μη αυτόματα όργανα ζύγισης.

9. Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

10. Συσκευές αερίου.

11. Λέβητες θερμού ύδατος.

12. Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσεως.

13. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

14. Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

15. Σκάφη αναψυχής.

16. Ανελκυστήρες.

17. Συσκευές ψύξεως.

18. Εξοπλισμός πίεσης.

19. Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα διάγνωσης in vitro.

20. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά του κοινού.

21. Εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων.

22. Στραγγαλιστικά πηνία για λάμπες φθορισμού.

Σημείωση
35 του Ν.29(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.29(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.29(I)/2003] τίθεται σε ισχύ με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από το άρθρο 34 το οποίο τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.29(I)/2003] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
42 του Ν. 225(Ι)/2002Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

42.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 έως 2013 καταργούνται.

(2) Οι Κανονισμοί, οι γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και οι οποίες ίσχυαν πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον βαθμό που δεν αντίκεινται με τις διατάξεις αυτού ή με τις πρόνοιες των Κανονισμών, μέχρις ότου καταργηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Κάθε έγγραφο το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου.

(4) Κάθε ειδοποίηση ή απόφαση που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους και ίσχυε αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, συνεχίζει να ισχύει, στην έκταση που δεν αντίκειται με τον παρόντα Νόμο ή εάν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στους Κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων νόμων στους καταργηθέντες νόμους νοείται ότι αναφέρεται σε άρθρα του παρόντος Νόμου με παρόμοιο σκοπό, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν οι εν λόγω Κανονισμοί.