Εφαρμογή των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008

31Α.-(1)(α)  Η αρμόδια αρχή ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς -

(i) σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, και

(ii) για τους σκοπούς του Κεφαλαίου IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(β) Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αρμόδια αρχή αναφορικά με συγκεκριμένο προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ ή/και IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το Υπουργείο ενεργεί ως αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το εν λόγω Κεφάλαιο αναφορικά με το εν λόγω προϊόν.

(2) Το Υπουργείο εφαρμόζει τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008:

(α) Άρθρο 17∙

(β) άρθρο 18, παράγραφοι 5 και 6∙ και

(γ) άρθρο 22.

(3) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους και το Μέρος VIII του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για  σκοπούς εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(4) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων ενεργεί ως η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, σύμφωνα με το Τμήμα 3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.