Επιτήρηση της αγοράς

31.—(1) Η αρμόδια αρχή ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν Μέρος για την επιτήρηση της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το βαθμό κίνδυνου ή μη συμμόρφωσης.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει με υπεργολαβία τεχνικές λειτουργίες σε άλλο οργανισμό, νοουμένου ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του οργανισμού αυτού σε σχέση με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες δυνατό να διεξάγει και νοουμένου ότι την ευθύνη για τις αποφάσεις του οργανισμού αυτού εξακολουθεί να έχει η αρμόδια αρχή.