Εφαρμογή περισσότερων Κανονισμών

30.-(1) Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότερες από μία Οδηγίες, η επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση με τις πρόνοιες όλων των Οδηγιών.

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες εφαρμοζόμενες Οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, τις πρόνοιες που θα εφαρμόζει, η σήμανση συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τις πρόνοιες των Οδηγιών που εφαρμόζει ο κατασκευαστής, και σε τέτοια περίπτωση, τα στοιχεία των σχετικών Οδηγιών, όπως αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριμένες Οδηγίες να συνοδεύουν τα προϊόντα.