Εφαρμογή περισσότερων Κανονισμών

30. Σε περίπτωση που στο προϊόν εφαρμόζονται περισσότεροι από ένας Κανονισμοί, η επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση με όλους τους Κανονισμούς:

Νοείται ότι σε περίπτωση που κάποιοι από τους εφαρμοστέους Κανονισμούς προβλέπουν μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή τους, η σήμανση συμμόρφωσης υποδηλώνει συμμόρφωση μόνο με τους Κανονισμούς προς τους οποίους συμμορφώνεται ο κατασκευαστής.