Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009

31Β.- (1) Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου εφαρμόζει το Άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Τα λοιπά άρθρα του παρόντος Μέρους, εκτός του άρθρου 31Α, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.