Εξουσία λήψης πληροφοριών

32.—(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς ή σε περίπτωση που έχει εύλογη υποψία ότι το προϊόν δεν είναι ασφαλές, έχει εξουσία να απαιτεί, με ειδοποίηση που επιδίδεται στο κατάλληλο πρόσωπο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και πιο συγκεκριμένα, έχει εξουσία να απαιτεί-

(α) Τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση·

(β) περίληψη της τεχνικής τεκμηρίωσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα, ανάλογα με την περίπτωση, και σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση·

(γ) την παροχή πληροφοριών σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης από τον κοινοποιημένο οργανισμό, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.

(2) Η πιο πάνω προβλεπόμενη ειδοποίηση καθορίζει την προθεσμία στην οποία το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται οφείλει να παραχωρήσει τις πληροφορίες και καθορίζει τον τόπο στον οποίο οφείλει να τις παρουσιάσει.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται, εάν το θεωρεί απαραίτητο,  να ζητήσει από τον κατασκευαστή, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από τον εισαγωγέα ή, αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, από το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, μετάφραση της δήλωσης ΕΚ Συμμόρφωσης και συγκεκριμένου μέρους της τεχνικής τεκμηρίωσης το οποίο καθορίζεται από την ίδια, σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας.