Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών

33.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων που αφορούν το ιατρικό απόρρητο, οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο άρθρο 32, θεωρείται εμπιστευτική και απαγορεύεται η αποκάλυψη ή η ανοχή διαρροής της.

(1Α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης της αρμόδιας αρχής και των κοινοποιημένων οργανισμών για αμοιβαία ενημέρωση και δημοσίευση προειδοποιήσεων.

(2) Οι διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, δεν ισχύουν σε περίπτωση που η πληροφορία είναι δημοσιευμένη ή η αποκάλυψη γίνεται-

(α) Επειδή τίθεται σε σοβαρό και άμεσο κίνδυνο η υγεία και ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα των καταναλωτών και των εργαζομένων ή η προστασία του περιβάλλοντος·

(β) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος δυνάμει του παρόντος νόμου ή για σκοπούς οποιασδήποτε διοικητικής, αστικής ή ποινικής διαδικασίας που εγείρεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές.