Γενικές εξουσίες αρμόδιας αρχής

34.—(1) Η αρμόδια αρχή, για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προϊόντος που διατίθεται στην αγορά με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, έχει εξουσία είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά την υποβολή παραπόνου από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε μετά από αναφορά από οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου να-

(α) Διενεργεί τακτικές επισκέψεις προς έλεγχο σε εμπορικούς, και βιομηχανικούς χώρους καθώς και σε χώρους αποθήκευσης των προϊόντων

(β) διενεργεί επισκέψεις προς έλεγχο είτε σε χώρους εργασίας είτε σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, σε περίπτωση προϊόντων τα οποία τίθενται σε λειτουργία στους χώρους αυτούς·

(γ) διεξάγει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους των προϊόντων

(δ) λαμβάνει δείγματα προϊόντων και να τα υποβάλλει σε εξέταση και δοκιμή.

(2) Η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση προϊόντος με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις, δύναται να διεξάγει έλεγχο και στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος, κατά το στάδιο παραγωγής του, νοουμένου ότι η παραγωγή γίνεται στη Δημοκρατία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο η μη συμμόρφωση οφείλεται σε λάθος το οποίο συμβαίνει κατ' εξακολούθηση.