Αγορά προϊόντος για σκοπούς δοκιμής ή/και εξέτασης

35.—(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε πρόνοιας του παρόντος Νόμου σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν, να προβαίνει ή να εξουσιοδοτεί λειτουργό της να προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

(2) Όταν οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται σε δοκιμή ή/και εξέταση η οποία οδηγεί-

(α) Στην έγερση ποινικής δίωξης για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52, ή

(β) σε διαδικασία δήμευσης προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43, ή

(γ) στην επίδοση ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα δυνάμει του άρθρου 42,

η αρμόδια αρχή επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχουν αγοραστεί τα προϊόντα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί μέρος της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας δήμευσης ή το οποίο έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία αφορά η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, να υποβάλει επίσης τα προϊόντα σε δοκιμή ή/και εξέταση.