Ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης κοινοποιημένου οργανισμού

23.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή ανακαλεί την κοινοποίηση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού στις περιπτώσεις που-

(α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε·

(γ) είτε η Επιτροπή είτε κράτος μέλος έχουν δικαιωθεί σε διαδικασία εναντίον της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις για τις οποίες εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ανάκληση της έγκρισης και κοινοποίησης κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού και ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την εν λόγω ανάκληση.

(3) Η ανάκληση έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί από τον εν λόγω οργανισμό, μέχρι του χρονικού εκείνου σημείου κατά το οποίο μπορεί να αποδειχθεί ότι τα πιστοποιητικά οφείλουν να ανακληθούν.

(4) Σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης και κοινοποίησης οργανισμού, η Κοινοποιούσα Αρχή διασφαλίζει ότι άλλος κοινοποιημένος οργανισμός επεξεργάζεται τους φακέλους του πρώτου, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια.