Επιτήρηση κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών

22.—(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί επιτηρούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι διατηρούν ανά πάσα στιγμή την ικανότητα διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιήθηκαν και ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων εγκρίθηκαν και κοινοποιήθηκαν.

(2) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί υποβάλλουν στην Η Κοινοποιούσα Αρχή ετήσια έκθεση επιτήρησης, η οποία εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, και η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση του τελευταίου, κατά πόσο ο κοινοποιημένος οργανισμός εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητα εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα προϊόντα για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις έγκρισης και κατά πόσο εφαρμόζει με συνέπεια τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.