Κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών

21.—(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τους εγκεκριμένους οργανισμούς, με χρήση του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.

(2) Κατά την κοινοποίηση, η Κοινοποιούσα Αρχή παραχωρεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες για τον εγκεκριμένο οργανισμό:

(α) Όνομα και διεύθυνση του οργανισμού·

(β) την περίοδο για την οποία ισχύει η κοινοποίηση·

(γ) τον τρόπο αξιολόγησης των τεχνικών ικανοτήτων του οργανισμού·

(δ) το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίθηκε να διεξάγει τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και για τα οποία κοινοποιείται καθώς και τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης την οποία θα ακολουθήσει.

(ε) [Διαγράφηκε]

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για οποιεσδήποτε επακόλουθες  αλλαγές στην κοινοποίηση.