Οργανισμοί εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος

20. Οργανισ΅οί οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος ΅έλος και οι οποίοι επιθυ΅ούν να δραστηριοποιηθούν εντός του πεδίου εφαρ΅ογής του παρόντος Νό΅ου, οφείλουν να-

(α) είναι κοινοποιη΅ένοι για το σκοπό αυτό από το κράτος ΅έλος στο οποίο έχουν την έδρα τους· και

(β) ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους αυτού για την  πρόθεση τέτοιας δραστηριοποίησής τους, η οποία αρχή πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζει την παρακολούθηση της συνολικής δραστηριότητας του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης και της  εκτός της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους.