Αίτηση για έγκριση οργανισμού

19.-(1) Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει στην Κοινοποιούσα Αρχή αίτηση, σε τύπο που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην οποία δηλώνει το ενδιαφέρον δραστηριοποίησής του ως κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα προϊόντα και στην οποία επισυνάπτει τα ακόλουθα πιστοποιητικά ή πληροφορίες:

(α) Τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις ή περιγραφή της δικής του μεθόδου όπου δε χρησιμοποιούνται τέτοιες προδιαγραφές·

(β) τη/τις διαδικασία/ες εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς για το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί·

(γ) το πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, δια του οποίου τεκμηριώνεται ότι ο οργανισμός πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 17.

(2) Με την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει στο Υπουργείο τέλος, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς, για την εξέταση και αξιολόγηση της αίτησης από την Κοινοποιούσα Αρχή.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή δέχεται αιτήσεις μόνο από ενδιαφερόμενους οργανισμούς που είναι νομικά πρόσωπα και είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.