Έγκριση οργανισμών

18.-(1) Η εξέταση της αίτησης του οργανισμού για έγκριση, γίνεται από την Κοινοποιούσα Αρχή η οποία απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου·

(β) εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής για το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία ζητείται η έγκριση·

(γ) εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας.

(2) Η Κοινοποιούσα αρχή εξετάζει τα υποβαλλόμενα δυνάμει του άρθρου 17 δικαιολογητικά και διαπιστώνει την τήρηση ή μη των απαραίτητων προϋποθέσεων, εκ μέρους του υπό έγκριση οργανισμού.

(3) Η διαδικασία λειτουργίας της Κοινοποιούσας Αρχής καθορίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς.