Ελάχιστες προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι προς έγκριση οργανισμοί

17.—(1) Οι προς έγκριση οργανισμοί απαιτείται να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

(α) Απαραίτητη υποδομή σε εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμό-

(β) απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι επαρκώς τεχνικά καταρτισμένο σε σχέση με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία εγκρίνεται ο οργανισμός, καθώς και σε σχέση με τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διακρίνεται για την επαγγελματική ακεραιότητά του ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου·

(γ) ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το προϊόν, και ιδιαίτερα με τον κατασκευαστή, το σχεδιαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και το διανομέα αναφορικά με τις δοκιμές, τη σύνταξη των εκθέσεων, την έκδοση των πιστοποιητικών και την πραγματοποίηση της επίβλεψης που προβλέπονται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών·

(δ) ασφάλιση με οποιοδήποτε ασφαλιστή, έναντι της αστικής τους ευθύνης η οποία προκύπτει σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων και τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές απαιτήσεις.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω προϋποθέσεις που οφείλει να πληροί ο προς έγκριση οργανισμός ανάλογα με το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία επιθυμεί να εγκριθεί και να κοινοποιηθεί.

(3) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν ότι συμμόρφωση του υπό έγκριση οργανισμού με καθορισμένα σε αυτούς ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, συνεπάγεται τεκμήριο συμμόρφωσης του οργανισμού με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για έγκριση.