Απαιτήσεις σχετικά με την Κοινοποιούσα Αρχή

16Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της.

(3) Η Κοινοποιούσα Αρχή οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από τα αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση.

(4) Η Κοινοποιούσα Αρχή δεν προσφέρει ούτε προβλέπει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

(5) Η Κοινοποιούσα Αρχή εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

(6) Η Κοινοποιούσα Αρχή διαθέτει επαρκή αριθμό αρμόδιου προσωπικού για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων της.