Κοινοποιούσα Αρχή

16. Η Κοινοποιούσα Αρχή εγκρίνει οργανισμούς  οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών για τη διεξαγωγή ενεργειών που καθορίζονται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος και τους κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.