Ενημέρωση Επιτροπής

44.—(1) Το Υπουργείο ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την επίκληση της διαδικασίας ρήτρας διασφαλίσεως, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους έγινε η εν λόγω επίκληση και της αποστέλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει και τα κράτη μέλη για την επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως για συγκεκριμένο προϊόν.