Αναστολή της διαδικασίας επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως

45. Η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφαλίσεως αναστέλλεται σε περίπτωση που-

(α) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο συμφωνεί με την αρμόδια αρχή να τροποποιήσει το προϊόν με τρόπο που να επιτυγχάνεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις και να καταστεί ασφαλές· ή

(β) η Επιτροπή αποφασίσει, μετά από διερεύνηση του όλου θέματος, ότι η επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως δεν είναι δικαιολογημένη, οπότε η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει την ελεύθερη διάθεση και /ή θέση σε λειτουργία του προϊόντος στην αγορά και να αποζημιώσει τον κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 56.