Υποχρέωση αιτιολόγησης μέτρων και πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων προσώπων για τα δικαιώματά τους

46.—(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Μέρους και τα οποία περιορίζουν την ελεύθερη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή τη θέση τους σε λειτουργία ή τα οποία επιβάλλουν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως από την αρμόδια αρχή.

(2) Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται, μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της απόφασης, στο ενδιαφερόμενο μέρος ή μέρη και αναφέρουν τα ένδικα ή άλλα μέσα τα οποία έχουν στη διάθεσή τους για προσβολή των αποφάσεων της αρμόδιας αρχής, καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων αυτά θα πρέπει να ασκηθούν.

(3) Το ενδιαφερόμενο μέρος έχει δικαίωμα να εκφράσει τη γνώμη του γραπτώς ή προφορικώς ενώπιον της αρμόδιας αρχής πριν την εφαρμογή του σχετικού μέτρου και μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι σε περίπτωση που λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιηθεί η πιο πάνω διαβούλευση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μέτρου.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίζει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά οφείλει να παροτρύνει τους διανομείς, τους χρήστες του προϊόντος και τους καταναλωτές να συμβάλουν στην εφαρμογή του μέτρου αυτού.