Ιεραρχική προσφυγή εναντίον ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης

47.-(1) Εναντίον της απόφασης για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης ή οποιουδήποτε μέτρου που λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42, επιτρέπεται να ασκηθεί, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο λαμβάνει γνώση της σχετικής ειδοποίησης, ιεραρχική προσφυγή -

(α) ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Υπουργείο Εσωτερικών· ή

(β) ενώπιον του Υπουργού σε κάθε άλλη περίπτωση.

(2) Η απόφαση επί της ιεραρχικής προσφυγής εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.