Εξουσία τελωνειακών λειτουργών για κατακράτηση εισαγόμενων από τρίτες χώρες προϊόντων

48.—(1) Τελωνειακός λειτουργός δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή και για διευκόλυνση της ενάσκησης από αυτή ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό της, οποιασδήποτε από τις εξουσίες που της χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο για επιτήρηση της αγοράς, να κατακρατεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες, προϊόντα τα οποία εισάγονται από τρίτες χώρες και τα οποία-

(α) Παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εύλογη υποψία ως προς την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου στην υγεία και ασφάλεια· ή

(β) δε συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης.

(2) Οτιδήποτε κατακρατείται δυνάμει του παρόντος άρθρου θα τυγχάνει χειρισμού κατά τη διάρκεια της κατακράτησής του κατά τρόπο που ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων θα αποφασίζει σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Η αναφορά στο εδάφιο (1) στις τρεις εργάσιμες ημέρες αφορά περίοδο εβδομήντα δύο ωρών, που υπολογίζονται από το χρόνο της κατακράτησης των προϊόντων, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην περίοδο αυτή ο χρόνος τυχόν αργιών που μεσολαβούν.

(4) Σε περίπτωση που η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών παρέρχεται χωρίς η αρμόδια αρχή να λάβει οποιαδήποτε μέτρα δυνάμει του παρόντος Μέρους, ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων διατάσσει πάραυτα την αποδέσμευση και τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.

(5) Τα έξοδα αποθήκευσης ή κατακράτησης που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τον εισαγωγέα ανάλογα με την περίπτωση.