Ενημέρωση Επιτροπής

44.—(1) Το Υπουργείο ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για την επίκληση της διαδικασίας ρήτρας διασφαλίσεως, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους έγινε η εν λόγω επίκληση και της αποστέλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε η εν λόγω απόφαση τα οποία την τεκμηριώνουν, ενημερώνοντάς την ειδικότερα κατά πόσο η απόφαση για επίκληση της ρήτρας διασφάλισης οφείλεται:

(α) Στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν εφαρμόζει εναρμονισμένα πρότυπα·

(β) στη λανθασμένη εφαρμογή των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων, ή

(γ) σε ελλείψεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν την υποχρέωση του Υπουργείου να ενημερώνει και τα κράτη μέλη για την επίκληση της ρήτρας διασφαλίσεως για συγκεκριμένο προϊόν.