Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης

42.—(1) Όταν η αρμόδια αρχή ενεργεί σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 40 ανεξάρτητα αν επικαλείται τη ρήτρα διασφαλίσεως δυνάμει του άρθρου 41, επιδίδει στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση-

(α) ειδοποίηση αναστολής η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται, για όση περίοδο καθορίζεται σε αυτήν που δεν υπερβαίνει όμως τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, τη διάθεση στην αγορά ή/και τη διαθεσιμότητα στην αγορά του προϊόντος ή/και τη θέση του σε λειτουργία, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, ή

(γ) ειδοποίηση ανάκλησης του προϊόντος από την αγορά.

(2) Η ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης οφείλει να-

(α) Περιγράφει το προϊόν με τρόπο που να διακριβώνεται επακριβώς η ταυτότητά του· και

(β) εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιδίδεται και τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί ο Νόμος και οι Κανονισμοί.

(3) Η ειδοποίηση αναστολής ή η ειδοποίηση απόσυρσης ή η ειδοποίηση ανάκλησης, η οποία επιδίδεται από την αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί από το πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται, να την τηρεί ενήμερη για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες για το χρονικό διάστημα της αναστολής ή της απόσυρσης ή της ανάκλησης.

(4) Επίδοση ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν συνεπάγεται τη μη δυνατότητα επίδοσης περαιτέρω ειδοποίησης αναστολής αναφορικά με το ίδιο προϊόν, εκτός εάν κατά τη λήξη της περιόδου που αναγράφεται η πιο πάνω ειδοποίηση, βρίσκεται σε εκκρεμότητα-

(α) Ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου αυτού για αδίκημα αναφορικά με παράβαση του άρθρου 52·

(β) διαδικασία δήμευσης των προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43·

(5) Συγκατάθεση για επαναδιάθεση του προϊόντος στην αγορά που παρέχεται από την αρμόδια αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1), δύναται να επιβάλλει τέτοιους όρους για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή για τη θέση του σε λειτουργία τους οποίους η αρμόδια αρχή θεωρεί κατάλληλους ως προς τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς.