Διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης

41.—(1)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται, με ταχεία παρέμβαση, να περιορίζει ή να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά, τη διαθεσιμότητα στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων ή/και να τα αποσύρει ή/και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ανακαλούνται από την αγορά προϊόντα τα οποία, ενώ φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, βεβαιωμένα εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών και την προστασία του περιβάλλοντος ακόμα και εάν τα προϊόντα αυτά είναι ορθά κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος, με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη·

(β)  Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους Κανονισμούς δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης, τα προϊόντα συνοδεύονται από τη Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης ή από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

(2) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα πιο πάνω μόνο σε περίπτωση που η διαπιστωμένη μη συμμόρφωση αφορά σε συστηματική αποτυχία του σχεδιασμού ή της κατασκευής ολόκληρης παρτίδας ή σειράς κατασκευασμένων προϊόντων και όχι σε σφάλμα σε μεμονωμένο προϊόν και η διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης εφαρμόζεται σε ολόκληρη την παρτίδα ή σειρά των προϊόντων.

(3) Όταν η αρμόδια αρχή επικαλείται τη ρήτρα διασφάλισης, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο για σκοπούς του άρθρου 44.